Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů V SOULADU S § 13 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ( "ZÁKON")

 

Ochrana soukromí našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Při zpracovávání vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a zajišťujeme jejich ochrannou v maximální možné míře.

 

Provozovatel:

Eshop holding s. r. o., Karpatské náměstí 10A, 831 06 Bratislava - městská část Rača, Slovensko, IČO: 51 865 343 (dále jen Eshop holding), email: info@bagelia.cz, tel. +420 538 880 132.

 

Osobní údaje které zpracováváme:

Osobní údaje nejsou jen jméno, příjmení, datum narození, ale i jakékoliv informace a charakteristiky, na základě kterých lze určit fyzickou osobu.

 

Zpracovává vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, číslo karty bagely věrnostního programu a datum narození (nepovinné).

Kontaktní údaje: emailová adresa a telefonní číslo (nepovinné údaje)

Údaje o nákupech a slevách: zakoupené zboží, cena zakoupeného zboží, místo, datum a čas nákupu, údaje o poskytnutých slevách.

 

Na jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje:

Osobní údaje, které jste nám poskytli zpracovává na účel využívání výhod věrnostního členství, poskytování slev při nákupech, uplatňování reklamací, výměny zakoupeného zboží, komunikaci s vámi, zasílání balíků. Osobní údaje zpracovává na základě podpisu tohoto souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Marketing: Na základě registrace do bagel věrnostního programu vám budeme zasílat obchodní informace o produktech a různých akcích poštou, emailem, SMS zprávou, případně jinou formou. Obchodní informace budeme zasílat pouze v rozsahu a intervalech tak, aby nebyly pro vás obtěžující. Zpracování pro účely marketingu lze však považovat za zpracování pro účely našich oprávněných zájmů. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely marketingu.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu zpracování nebo pokud to předpokládají zákony nebo předpisy platné pro Eshop holding, resp. prodejny Eshop holdingu, např. obchodní a daňové archivační povinnosti nebo pokud je to povoleno např. pro účely zajištění důkazního materiálu. Po zániku účelu zpracování (např. Při ukončení vaší účasti v programu bagel nebo při odhlašování odebírání newsletteru pro elektronickou poštu) nebo po uplynutí zákonem předepsané lhůty se vaše osobní údaje standardně smažou v souladu s právními předpisy nebo se omezí jejich zpracování, např. zablokování vaší e-mailové adresy pro reklamní účely při odhlášení abonovanej newsletterové služby nebo se omezí zpracování v rámci zákonných obchodních a daňových archivačních povinností. Zpracování osobních údajů pro splnění zákonné povinnosti bagel, např. splnění zákonných archivačních lhůt vyplývá z § 13 odst. 1 písm. c) Zákona a zajištění důkazního materiálu vyplývá z § 13 odst. 1 písm. f) Zákona.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžete využívat výhod členství ve věrnostním programu nebo vám nebude možné odeslat objednávku, kterou bagely obdrží prostřednictvím e-shopu nebo sociálních sítí.

Kým budou vaše osobní údaje sdílené?

Vaše osobní údaje zpracováváme v maximální míře interně v rámci bagel. Údaje poskytujeme naším dodavatelem pouze pokud je to nezbytné k dosažení účelu zpracování.

Našimi dodavateli jsou: poskytovatielia IT služeb, poskytovatelé účetních služeb a poskytovatelé poštovních a zasilatelských služeb.

Osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.


Práva

Jako "dotyčná osoba" máte podle Zákona následující práva:

právo na přístup k osobním údajům (§ 21 Zákona),
právo na opravu (§ 22 Zákona),
právo na vymazání (§ 23 Zákona),
právo na omezení zpracování (§ 24 Zákona),
právo na přenositelnost údajů (§ 26 Zákona),
právo namítat zpracování (§ 27 Zákona),
právo odvolat souhlas (§ 14 odst. 3 Zákona),
právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100 Zákona.
Máte právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraniční 12 820 07, Bratislava 27) jestliže se domienate, že zpracovávaných vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami, případně platnou legislativou.
 
Způsob uplatňování práv

Vaše práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na adresu Eshop holding s. r. o., elektronicky na emailovou adresu info@bagelia.cz nebo osobním podáním žádosti v sídle společnosti.

Při žádostech zejména o přístup a přenos vašich osobních údajů jsme povinen ověřit vaši totožnost, a to nahlédnutím dokladu totožnosti s fotografií. Z tohoto důvodu je takové žádosti lze podávat pouze osobně v sídle společnosti.